ДП „Фонд Затворно Дело“ 0 5 0 0 0

ДП „Фонд Затворно Дело“

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 500 прегледа
0
  ДП „Фонд Затворно Дело“

  ДП”Фонд затворно дело” е юридическо лице по смисъла на чл.62, ал.3 от Търговския закон и е създадено от 01.01.2003г. със Закона за изпълнение на наказанията, със седалище гр. София и териториални поделения в затворите и поправителните домове. С Решение №1/31.10.2003г. на СГС предприятието бе регистрирано по Търговския закон. То не е търговско дружество и осъществява управление на дейностите, свързани с подобряване на условията за изпълнение на наказанието лишаване от свобода, повишаване обхвата на трудовата заетост на лишените от свобода, извършва и други дейности които подпомагат, съпътстват или допълват основният му предмет на дейност.

  Съгласно чл. 38.(1) от ЗИНЗС предприятието осъществява дейността си чрез приходи от стопанска дейност и други дейности, осъществявани в местата за лишаване от свобода; от отдадени под наем сгради и съоръжения; от неполагащата се част от трудовото възнаграждение на лишените от свобода; от иззети предмети и пари, които лишените от свобода нямат право да държат и ползват; от удържани средства от трудовите възнаграждения на осъдените на пробация с наложена мярка принудителен труд; дарения от физически и юридически лица и др. и има пълна финансова самостоятелност.

  До 2003 год. фонд „Затворно дело” представлява стопанската дейност на местата за лишаване от свобода в рамките на бюджета, като средства са набирани в извънбюджетни сметки. С отделянето на фонд „Затворно дело” и ситуирането му в ДП „Фонд затворно дело” се постига единно планиране и управление на процесите, свързани с подобряване на условията на труд, чрез оптимизиране на стопанската дейност, която е източник за финансиране на средства за подобряване на условията.
  Това преструктуриране поставя стопанската дейност извършена от лишените от свобода в условията на пазарна конкуренция, дава възможност за увеличаване на заетостта и нивото на ресоциализация, включваща професионално-техническата подготовка на лишените от свобода.

  Отделянето на стопанската дейност извън бюджета позволява приходите да не бъдат преразпределяни по други пера на бюджета, а да бъдат инвестирани за подобряване на условията в местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.

  Създаването на ДП „Фонд затворно дело” дава възможност и за по-детайлното представяна на резултатите от стопанската дейност, паричните потоци и извършените инвестиции на предприятието по поделения и направленията. Това води и до по-пълното представяне на направленията, в които са насочени формираните средства от стопанската дейност за подобряване на условията в местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.

  Основните дейности на ДП”ФЗД” са:

  – строително – ремонтна дейност;
  – животновъдство и растениевъдство;
  – металообработване;
  – мебелно производство;
  – шивашко производство;
  – производство на PVC дограма
  – плетене на мебели и изделия от ракита;
  – дървообработване ;
  – керамично производство;
  – промишлени услуги;
  – търговска дейност;
  – предоставяне на лишени от свобода за полагане на труд

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.