Сити Пропъртис АДСИЦ 0 5 0 0 0

Сити Пропъртис АДСИЦ

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 2051 прегледа
0
  Сити Пропъртис АДСИЦ

  “Сити Пропъртис” АДСИЦ е акционерно дружество със
  специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.
  Секюритизация на недвижими имоти означава, че дружеството закупува, продава и управлява недвижими имоти с парични средства, които набира от инвеститорите чрез издаване на ценни книжа (акции, облигации).

  Дружеството е учредено и вписано в търговския регистър през месец април 2007 год., по фирмено дело 4973/2007 год. на Софийски градски съд и вписано в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията с ЕИК 175264350.
  На 05.12.2007 год. с Решение № 1582 – ДСИЦ дружеството получи лиценз от Комисията за финансов надзор за упражняване на дейността си.

   

   

  „Сити Пропъртис“ АДСИЦ – София

  Управителен орган на Дружеството е неговият Съвет на Директорите.

  Съставът на Съвета на директорите включва 3 физически лица, в това число един независим член. Съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа „независим“ означава, че съответния директор не може да бъде:
  служител в публичното дружество;
  акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25% от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
  лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
  член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице, което е в такива отношения с Дружеството; не е свързано лице с друг член на Съвета на директорите на Дружеството.
  Членовете на Съвета на директорите на Дружеството са:

  Христо Димитров Гиргинов
  Христо Димитров Гиргинов е Председател на Съвета на директорите на „Сити Пропъртис“ АДСИЦ. Завършил е Висшия институт по архитектура и строителство, специалност „Архитектура“. Член е в Съвета на директорите на „ХипоКапитал“ АДСИЦ, и е управител на
  „Пи Ди ЕМ“ ЕООД – София.

  Иван Атанасов Гогов
  Иван Атанасов Гогов е Заместник председател и независим член на Съвета на директорите на „Сити Пропъртис“ АДСИЦ. Завършил е магистърска степен в Университета за национално и световно стопанство – София, специалност „Управление на международни проекти“ и работи като социолог към „TNS BBSS – Gallup International“

  Иван Атанасов Манолов
  Иван Атанасов Манолов е Изпълнителен директор на „Сити Пропъртис“ АДСИЦ и член на Съвета на директорите на дружеството. Завършил е Икономически университет – Варна, специалност „Икономика и управление на промишлеността“. Издържал е успешно изпит и притежава квалификация за Синдик. Член е на Съвета на директорите на „Одесос холдинг“ АД, „ЗПК Одесос холдинг“ АД, „Одесос лизинг“ АД и „Одесос инвест“ АД.

  През последните пет години никой от членовете на Съвета на директорите на „Сити Пропъртис“ АДСИЦ:
  не е осъждан за престъпления;
  не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради обявяване в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
  не е осъждан с влязла в сила присъда и/или бил обект на принудителни административни мерки или административни наказания (включително от посочените управляващи органи), свързани с дейността му като член на управителен орган или при осъществяване дейността на дружество и не е бил освобождаван от съда като директор на дружеството.

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.