Атлас Консултинг Холдинг Груп 0 5 0 0 0

Атлас Консултинг Холдинг Груп

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 9777 прегледа
0
  Атлас Консултинг Холдинг Груп

   

  АТЛАС КОНСУЛТИНГ ХОЛДИНГ ГРУП е холдингово дружество, което обединява специализирани консултантски компании в областта на финансите, данъците, счетоводството, одита, обучението и управлението на проекти.
   
  В структурата на холдинговото дружество са следните дъщерни дружества:
   
  АТЛАС КОНСУЛТИНГ ФСК – специализирано счетоводно предприятие
   
  Дружеството предоставя данъчни консултации и данъчна защита на фирмите, специализирани финансови и счетоводни услуги със съвременни софтуерни решения, които осигуряват пълно оптимизиране на процесите с цел максимално улесняване на клиентите при минимален разход на тяхното време.
   
  АТЛАС ОДИТИНГ – специализирано одиторско предприятие
   
   Дружеството извършва финансови одити в съотвествие с международните одиторски стандарти.  Член е на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Притежава лицензи за извършване на одит на застрахователни компании и пенсионно-осигурителни фондове. 
   
  АТЛАС КОНСУЛТИНГ – специализирано консултантско дружество за обучение и управление на проекти
   
  Дружеството предоставя консултации и извършва проучвания в областта на финансирането от европейски и други фондове, разработва, и управлява проекти, организира подготвителни курсове, семинари, конференции и други. Член е на Българската асоциация на туристическите агенции, съучредител на Асоциацията за развитие на планинските общини в Република България, член на Европейската асоциация на планинските общини. Участва в управителните органи на Национален център за юридическо обучение и Асоциация за образование, култура и изкуство.
   
   
  АТЛАС КОНСУЛТИНГ ХОЛДИНГ ГРУП е член на консултантската верига ECOVIS INTERNATIONAL.ECOVIS е водеща консултантска организация в световен мащаб. Тя разполага с над 2700 служители в 30 държави. Фокусът на нейните консултантски услуги и нейните основни компетенции са в областта на данъчните консултации, одитирането, счетоводството и правните консултации.
   
   
  АТЛАС КОНСУЛТИНГ ХОЛДИНГ ГРУП е учредено като холдингово дружество през 2006г., но основите му са положени още през 1992 г., когато е основано първото специализирано дружество за финансови, данъчни и счетоводни услуги. Дългогодишният опит, принципът на екипна работа и високата квалификация на специалистите в различни области са сигурен гарант за качеството и надеждността на предоставяните услуги. Холдинговото дружество се представлява от неговият изпълнителен директор Атина Мавридис, дипломиран експерт – счетоводител, регистриран одитор. 
   
  Екипът на холдинговото дружество се състои от добре подготвени и високо квалифицирани специалисти, с високо професионални и личностни качества, екипно мислене и с опит както на национално, така също и на международно равнище.
   
  Екипът ни включва трима одитори, трима помощник одитори, двадесет счетоводители, петима експерти по управление на проекти и сътрудници. Работни езици в дружеството са английски и руски език.
   
  Основна цел на нашият екип е безупречно обслужване на своите клиенти. 
   
   
   
   
  АТЛАС КОНСУЛТИНГ ХОЛДИНГ ГРУП предоставя комплексни услуги на български и чуждестранни лица и компании в областта на финансите, данъците, счетоводството, одита, обучението, консултациите и управлението на проекти.
   
  ОДИТИ
  доброволни и задължителни одити на годишни финансови отчети и консолидирани финансови отчети съгласно Международните одиторски стандарти
  одитиране на финансовите отчети на застрахователни компании и пенсионни фондове
  специализирани одити съгласно изискванията на закона
  одитиране на проекти, финансирани от ЕС
  преглед на системи за вътрешен контрол
  финансови диагностични прегледи
  оценка на активи и на предприятия като съвкупност
   
   
  ДАНЪЦИ
  национални и международни финансови договорености и данъчно планиране (корпоративно, за физически лица)
  социално и здравно осигуряване
  консултиране при покупко-продажба на дружества, сливания, съвместни предприятия, обратно изкупуване на дружества и изкупуване на собствени акции/дялове
  национална и международна данъчна оптимизация
  представляване пред данъчната администрация
  tax due diligence
  консултиране при финансова реорганизация
  консултиране при бизнес приемственост
  финансово планиране
   
   
   
  СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
   
  финансово счетоводство съгласно Международните стандарти за финансова отчетност (IFRS) и/или националните счетоводни стандарти (НСФОМСП)
  осчетоводяване на работни заплати
  проекти за подобряване на клиентските счетоводни системи
  преминаване на клиентските счетоводни системи от национални счетоводни принципи към IFRS
  счетоводно обучение на персонала на клиентите (включително IFRS)
  счетоводен контрол на проекти, финансирани от ЕС
  междинни финансови отчети
  годишни  финансови отчети
  изготвяне на консолидирани финансови отчети
  всички видове данъчни декларации
  данъчни декларации за чуждестранни служители (чуждестранни специалисти)
  месечни и годишни отчети по ДДС
  възстановяване на ДДС за чуждестранни дружества
  управление и контролинг на паричните потоци
  платежни операции (откриване на банкови сметки, управление на сметки, фактуриране)
   
   
  УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ&ОБУЧЕНИЯ
  Схеми за финансиране и субсидиране на местни, европейски (ЕС) и международни фондове
  Изготвяне на идеи за проекти и разработка на проекти
  Управление и отчитане на проекти
  Организиране на подготвителни курсове, семинари, обучения, конференции, симпозиуми, кръгли маси и други дейности, свързани с конгресен туризъм
   
   
   
   
  Ние можем да отговорим на нуждите на нашите клиенти, като предлагаме широка гама от услуги в зависимост от техните потребности, във всички възможни сфери на бизнеса, предоставяйки им своя богат опит и широки професионални способности. 
   
  Ние осигуряваме най-добро качество и надеждност на предоставяните услуги във възможно най-кратки срокове. 
   
  Нашата основна цел е да подпомагаме нашите клиенти в избора на най-добрите решения и да допринесем за повишаване качеството на техния бизнес.
   
   
   
   АТЛАС КОНСУЛТИНГ ХОЛДИНГ ГРУП е сертифицирано по стандарт ISO 9001-2008 и ISO 27 001:2005.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма Атлас Консултинг Холдинг Груп

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.