ЕКО РИЗОЛВ – ООД 0 5 0 0 0

ЕКО РИЗОЛВ – ООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 2650 прегледа
0
  ЕКО РИЗОЛВ – ООД

   

  „ЕКО РИЗОЛВ” ООД – Eco Resolve Ltd., е създадена през 2008 година от специалисти с дългогодишен, професионален опит. Компанията предлага консултантски услуги в областта на управлението на околната среда на територията на Република България.
   „ЕКО РИЗОЛВ” ООД разполага с екип от висококвалифицирани и опитни специалисти, всеки от които има познания в определена професионална сфера, като по този начин осигурява на своите партньори и клиенти, висококачествени услуги във всяка област, имаща връзка с опазването на околната среда и безопасността и здравето при работа.
  „ЕКО РИЗОЛВ” ООД – Eco Resolve Ltd. работи на национално ниво, в партньорство с квалифицирани експерти и организации, по всички компоненти и фактори на околната среда.
  Главната ни цел е експертно и ефективно подпомагане на нашите клиенти, в екологичен и/или БЗР аспект.
  НАПРАВЛЕМИЯ/УСЛУГИ
   Направленията от нашата работа:
  – Въздух
  – Води
  – Отпадъци
  – Почви
  – Превантивна дейност
  – Химични вещества и смеси
  – Шум
  – ОВОС
  – Мониторинг
  – Анализи, експертизи и оценки
  – Одити
  – Комплексни разрешителни
  – Устойчиво развитие
  – Енергийна ефективност
  – Планове и програми
  – Система за управление на околната среда (СУОС)
  – Дейности осъществявани от Eco Resolve Ltd
   ДЕЙНОСТИ
  Вътрешен надзор на екологичните системи:
  – Капацитет на инсталациите и обхват на разрешителните за работа
  – Химични вещества и смеси
  – Проверка на структура и съдържание на Информационни листове за безопасност съгласно Регламент REACH 1907/2006 и Закон за защита вредното въздействие на химични вещества и смеси
  – Определяне на R-фрази и S-фрази на вещества и смеси
  – Отпадъци
  – Условия на работна среда
  – Разрешителни
  – Влияние върху компонентите на околната среда:води; атмосферен въздух; почви; ландшафт; биоразнообразие.
  Консултации по управление на околната среда:
  – Помощ при Въвеждане на СУОС съгласно EMAS и ISO 14000
  – Структура и отговорности
  – Обучение
  – Обмен на информация
  – Документиране и докладване
  Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации.
  Използване на ресурси:
  – Използване на вода /измерване, документиране, докладване/;
  – Използване на енергия / измерване, документиране, докладване/;
  – Използване на суровини, материали и горива /употреба, съхранение, измерване, документиране и докладване/.
  – Оптимизиране на потреблението на ресурси
  – Най-добри налични техники (НДНТ)
  Емисии в атмосферата:
  – Работа и контрол на пречиствателното оборудване;
  – Емисии от точкови източници;
  – Неорганизирани емисии;
  – Собствен мониторинг;
  – Документиране и докладване.
  – Подготовка и изготвяне на Планове за управление на разтворители съгласно изискванията на Наредба №  7 от 2003 г;
  – Изготвяне на доклади за консумация на органични разтворители за предходната календарна година.
  Емисии на отпадъчни води /производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни води/:
  – Работа и контрол на пречиствателното оборудване;
  – Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения;
  – Собствен мониторинг;
  – Документиране и докладване.
  Управление на отпадъците:
  – Образуване на отпадъци;
  – Събиране и приемане на отпадъци;
  – Временно съхраняване на отпадъците;
  – Транспортиране на отпадъци;
  – Предварително третиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъци;
  – Обезвреждане на отпадъци;
  – Контрол и измерване на отпадъци;
  – Анализ на отпадъци;
  – Документиране и докладване.
  – Класификация на отпадъците
  – Изработване на Работни листове съгласно Наредба №3,
  – Изработване на Фирмени програми за управление на отпадъци,
  – Заявления за Регистрационни и Разрешителни документи съгласно чл. 50 и чл. 37 от ЗУО,
  – Изготвяне на информация, съгласно чл. 7 от ЗУО.
  Шум /емисии, контрол и измерване/.
  Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:
  – Собствен мониторинг на подземни води;
  – Документиране и докладване.
  Преходни и анормални режими на работа.
  Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.
  Енергийна ефективност (ЕЕ):
  – Обследване на ЕЕ;
  – Одитиране;
  – Документиране и докладване.
  Най-добри налични техники (НДНТ) за бранша.
  Пожарна и аварийна безопасност.
  Лабораторни анализи и мониторинг.
  Консултации по система НАССР.
  Предлагане на технически решения за оптимизиране на производствени и енергийни системи.
  Изработване и подготовка на цялостна документация за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения попадащи в обхвата на ЗООС /Закон за опазване на околната среда/ до получаване на съответно разрешение от РИОСВ.
  Изготвяне на заявление и участие във всички етапи от процедурата по издаване на Комплексно разрешително.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма ЕКО РИЗОЛВ – ООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.