EQE Control OOD 0 5 0 0 0

EQE Control OOD

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 3156 прегледа
0
  EQE Control OOD

  ИКюИ Контрол ООД www.eqecontrol.com е дружество в групата на ABS Consulting и е създадено от ИКюИ България АД за осъществяване на независим строителен надзор в съответствие с българското законодателство. ИКюИ Контрол ООД е учредено през 2000 година като дъщерна компания на ИКюИ България АД.
  ИКюИ България e българско акционерно дружество, регистрирано през 1992 г. с мажоритарен акционер ABS Consulting Inc. (САЩ), която през 2000 г. купи традиционния акционер EQE International Inc. ИКюИ България АД използва най-съвременни методи, подходи и програмни продукти, аналогични на използваните в офисите на корпорацията и приети като съществуващо ниво на инженерната практика в целия свят. Висококвалифицираните специалисти на ИКюИ са участвали в многобройни проекти на корпорацията за промишлени обекти в САЩ, Тайван, Чили и др.
  Дружеството започна да работи по международни договори за супервизия на СМР в съответствие с процедурите на FIDIC още през 1997 г., вкл. в качеството на Представител на Инженера в проекти, финансирани от Европейския съюз. Именно тези дейности, изпълнявани в сътрудничество с Carl Bro International (Дания), Изпълнител по рамков договор с ЕС като част от Екологичен консорциум по Програма ФАР, доведоха до създаването на ИКюИ Контрол. Дейностите по супервизия включваха сложни проекти като Цех за преработка на радиоактивни отпадъци, Антисеизмично укрепване на Хранилище за отработено гориво, Дизелгенераторна станция 2, Циркулационна помпена станция 2, Блокове 3&4. Всичките договори за строителство бяха сключени съгласно договорните условия на Червената книга на FIDIC, които понастоящем се използват при големи строителни проекти, финансирани от ЕС и Световната банка.
  Опитът от изпълнението на супервизиите и инспекциите на оборудване бяха пренесени в новосъздаденото дъщерно дружество ИКюИ Контрол ООД, регистрирано през 2000 г. в специално за извършване на услуги в областта на независимия надзор в проектирането и строителството.
  Дружеството започна да извършва услуги по супервизия на строителни и монтажни работи в АЕЦ Козлодуй като продължение на проектите за супервизия на PHARE, осъществени в периода 1997-2000.
  ИКюИ Контрол ООД бе единствената компания в България, лицензирана като супервайзор на атомни електроцентрали в периода, когато се изискваха отделни лицензи за различни видове проекти (1999-2003).
  През 2007 година ИКюИ Контрол спечели награда "Консултант на 2007 година" на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК).

   

  Технически контрол на проектите по част конструктивна

   

   

  Оценяване съответствието на инвестиционните проекти в идейна и техническа фази (съгласно подпроцес оценка за съответствие), включително проверка за съответствие с:

  • Предвижданията на подробния устройствен план;

  • Правилата и нормативите за устройство на територията;

  • Изискванията на нормативните актове и техническите спецификации съгласно чл. 169 (1) и (2) на ЗУТ;

  • Взаимната съгласуваност между частите на проекта;

  • Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

  • Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

  • Специфичните изисквания към строежа съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

  • Изискванията на Клиента от техническо задание и/ или идеен проект или други предоставени документи;

  • Изготвяне на доклад за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти.

  Строителен надзор:

   

  • Законосъобразно започване на строежа съгласно чл. 157 на ЗУТ, включително даване на строителна линия, подготовка и регистриране Заповедна книга и уведомяване всички специализирани контролни органи;

  • Приемане СМР в съответствие с изискванията на ПИПСМР, БДС и другите действащи нормативни документи (Работна инструкция за контрол и приемане на работите QC-WI 2);

  • Контрол по спазването на изискванията на одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации в съответствие с чл. 169 на ЗУТ;

  • Контрол по спазването на условията за безопасност на труда и пожаробезопасност;

  • Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

  • Контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти;

  • Проверка и подписване всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

  • Контрол на енергийната ефективност при реализацията на проекта в съответствие със Закона за енергийната ефективност и наредбите към него;

  • Контрол на опазването на околната среда и управлението на отпадъците в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях;

  • Осигуряване присъствието на авторския надзор по съответните части на проектите на обекта по време на изпълнение на строителните дейности;

  • Обсъждане със Строителя и Проектанта възникналите проблеми във връзка със строителните дейности и информиране на Клиента и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби в тридневен срок след нарушението;

  • Изискване изготвянето на екзекутивната документация и другата техническа документация по изпълнение на строителните дейности;

  • Проверка и подписване съвместно с Проектанта и Строителя на изготвената екзекутивна документация и нейното представяне на съответните органи съгласно чл. 175 от ЗУТ;

  • Внасяне на екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем;

  • Съставяне на констативен акт, след завършване на строително-ремонтните работи, съвместно с Клиента и Строителя, удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор;

  • Съдействие на Клиента, след завършването на строително-ремонтните работи и приключване на приемните изпитвания, да направи (регистрира) ИСКАНЕ за въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад (Работна инструкция за въвеждане в експлоатация QC-WI 3), договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенция по кадастъра, съгласно изискванията на ЗУТ;

  • Участие в приемни изпитвания и всички дейности за издаването на Разрешение за ползване;

  • Инспекция на обектите през едногодишния период след издаване Разрешение за ползване, поне два пъти – след 6 месеца и в края на периода. При проявяване на дефекти по време на този период Консултантът трябва да осигури съответните експерти за извършване на оглед съвместно със Строителя и Клиента и да препоръча съответните корективни действия и срокове за отстраняване на дефектите.

  Изготвяне на технически паспорт

  Съгласувателни процедури и одобряване на инвестиционните проекти:


  • Подготовката на необходимата документация за искане на Разрешение за строеж;

  • Внасяне на проектната документация за съгласуване при специализираните контролни органи и експлоатационните дружества;

  • Получаване на съгласувателни писма и Разрешение за строеж.

  Заснемане и нанасяне в кадастъра на строежа от лицензирано лице съгласно ЗКИР

  Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа:

   

  • Координиране осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при: а) вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР; б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;

  • Координиране осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл. 16, т. 1 и на плана за безопасност и здраве съгласно чл. 7, т. 2, от строителите и, при необходимост от защита на работещи, от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;

  • Актуализиране плана за безопасност и здраве по чл. 7, т. 2 и информацията по чл. 7, т. 3 при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;

  • Организиране съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност.

  • Координиране контрола по правилното извършване на СМР;

  • Предприемане необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.

  Инвеститорски контрол, включващ измерване на количествата

  Управление на проекта и администриране на договорите за строителство като „Инженер” по ФИДИК:

   

  • Подготовка на Планове за проверка, формуляри за проверка на СМР, част от Ръководството за качество на Супервайзора;

  • Подготовка на процедури за Супервизия и управление на проекта;

  • Създаване архив на обекта и разпространение на документите;

  • Наблюдаване изпълнението на СМР по одобрените графици;

  • Участие в седмичните оперативки и подготовка на протоколите от оперативките;

  • Приемане на изпълнени СМР в съответствие с Плановете за проверка;

  • Контрол на количествата и технологията;

  • Проверка на количествени сметки и анализните цени;

  • Анализ на бюджета;

  • Следене на паричните потоци в съответствие с Плана за плащане;

  • Подготовка на сертификат за плащане и поддържане на финансово досие за всички плащания;

  • Оказване постоянна помощ на Изпълнителите на СМР и на Бенефициента по всички въпроси, свързани с тълкуването на договорните документи;

  • Издаване на Interim Certificates, Variation Orders, Defect Liability Certificate, Taking over and Final Certificate.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма EQE Control OOD

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.