Сийка Михайлова Данкова – СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ 0 5 0 0 0

Сийка Михайлова Данкова – СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 3836 прегледа
0
  Сийка Михайлова Данкова – СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ
  “ Счетоводство и одит “ ЕООД
  Дружеството извършва независим финансов одит, счетоводни услуги, бизнес консултации, финансови прегледи и анализи
  Цели в дейността на дружеството
  – бързи и компетентни съвети
  – решения в реално време на конкретните потребности на клиентите
  – непрекъснато повишаване на качеството на обслужване
  – конфиденциалност
  – резултатно и дългосрочно сътрудничество
   Едноличен собственик на капитала
  Регистриран одитор  Сийка Михайлова Данкова, Д.Е.С., Диплома № 220/30.11.1993г., издадена от ИДЕС       Контакт : +359 888/ 258 647
   
  Услуги
  Одит на финансови отчети
  Счетоводни услуги и бизнес консултации
  Данъчни консултации
  Aнгажименти за изразяване на сигурност, различни от одити или прегледи на историческа финансова информация
  Ангажименти за изразяване на сигурност
  Ангажименти за извършване на договорени процедури относно финансова информация
   
  Одит на финансови отчети в съответствие с МСФО/МСС и НСФОМСП 
  Одитът се извършва от едноличния собственик на капитала – регистриран одитор Сийка Михайлова Данкова съгласно изискванията на МОС.
  Извършването на одит на финасовите отчети обхваща проверка чрез тестове и процедури на доказателствата, които подкрепят сумите и оповестяванията във финансовите отчети. Одиторската проверка включва оценка на прилаганите счетоводни принципи и съществените преценки на управлението, както и оценяване на цялостното представяне на финансовите отчети. Целта на одиторската проверка е да се изрази мнение върху представените финансови отчети като цяло.
  Одиторът извършва и междинни одиторски проверки по избран и предпочитан от клиентите график /на тримесечие, шестмесечие или деветмесечие/.Работата е съобразена с действащите национални и международни нормативни актове към датата на завършване на проверката. Тя включва определени обекти на счетоводно отчитане, обхващайки цялостната дейност на клиентите ни през одитирания период.
  За оформяне на одиторското мнение относно достоверността на финасовите отчети се извършват достатъчно проучвания, които да осигурят разумно потвърждение за това, дали счетоводните документи и другите източници на информация са достатъчно надеждна основа за изготвянето на финансовия отчет.
  Всички констатации се обсъждат подробно на срещите с ръководството на одитираното предприятие.
  За качеството и своевременното извършване на одиторската проверка разчитам на сътрудничеството на служителите в одитираните дружества и на осигуряването на достъп до всяка информация, необходима във връзка с проверката.
  Опазването на фирмената тайна се гарантира със специална клауза в евентуалния ни договор.
   
  Счетоводни услуги и бизнес консултации
  • Извършване на одит с цел консултиране по въпроси на оперативната дейност. Одитът включва оценка на съществуващата среда, процеси и дейност за вътрешен контрол. На основата на този преглед се изработват препоръки с цел подобряване на цялостната система за контрол.
  • Счетоводни  консултации
  • Финансов анализ и дю дилиджънс
  • Икономически анализи 
  • Методи за определяне на себестойност
  • Консултации във връзка с изготвяне и прилагане на подходяща счетоводна политика
   
  Данъчни консултации 
  • Консултации по прилагане на СИДДО.
  • Консултации във връзка с всички приложими данъчни закони / ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, ЗМДТ и др/.
  • Оптимизиране на данъчната политика
  • Превантивен данъчен одит
  • Разработка на проекти за оптимизиране и минимизиране на данъчните рискове при инвестиране или сключване на отделни сделки, както и в хода на обичайната дейност на предприятието

  Оставете коментар и рейтинг за фирма Сийка Михайлова Данкова – СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.