МЕТРОНОМ ПС ООД 0 5 0 0 0

МЕТРОНОМ ПС ООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 3872 прегледа
0
  МЕТРОНОМ ПС ООД
  Метроном П.С. ООД е създадено през1994г., като правоприемник на регистрираната през 1991г. ЕТ“Метроном ПС – фирмена лаборатория“. Вече над 20 години дружеството е на българския пазар предимно със своите научни и научно-приложни продукти в областта на авиацията, на контролните измервания, ОВОС, трудова медицина и т.н. Понастоящем дейността на дружеството е в следните основни области:
  1.Акредитиран Орган за контрол от вида „С”; 
  2.Научно-изследователска и развойна фирмена лаборатория; 
  3.Проектиране и изграждане на специална електроника, горивни клетки и електролизьори
  4.Водородна икономика и електромобили.Прерогативите и компетенциите на Органа за контрол „Метроном” от вида „С” са определени в неговият Сертификат и са в обхвата на следните услуги с валидност до 2018г.:
  І. ШУМ.
  1. Ниво на шум, dB(A)
  Измерванията се извършват по стандартизирани методики.
  2. Дневно ниво на експозиция на шум, dB(A)
  Включва измерване на нивото на шума и изчисляване на дневното ниво на експозиция на шум.
  3. Средноседмично ниво на експозиция на шум, dB(A)
  Включва измерване на нивoто на шума и изчисляване на средноседмично ниво на експозиция на шум.
  4. Еквивалентно ниво на шума (ниво на шум dB(A), dB(А).
  5. Върхово ниво на звуково налягане, dB(С).
  ІI. МИКРОКЛИМАТ
  1. Измерване на конвекционен микроклимат по компоненти:
  Измерването се извършва по трите параметъра (Температура на въздуха, °С,
  Скорост на движение на въздуха, m/s и Относителна влажност на въздуха, %):.
  III. ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ. 
  IV. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000V. 
  1. Измерване импеданс на контура ‘Фаза – защитен проводник’.
  2. Измерване Съпротивление на защитни заземителни уредби.
  3. Измерване на съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.
  V. ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ
  VI. ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА
  1. Електрическо и магнитно поле, излъчвано от разпределителни устройства (открити и закрити – ОРУ и ЗРУ):
  Измерванията в ОРУ се правят най-малко в 20 пункта (за всяка компонента на полето – електрическо и магнитно), по стандартизирана методика.В ЗРУ се правят не по-малко от 10 измервания по всяка компонента на полето при обход по коридорите между съоръженията.
  2. Електрическо и магнитно поле, излъчвани от електропроводи с високо напрежение.
  Измерването се извършва при електропровод с напрежение над 20 kV в района между два стълба
  Измерванията се правят на различни отстояния от проекцията на електропровода в зависимост от напрежението, на всеки 1 метър по дължината му /30 м./, поотделно за електрическото и магнитното поле. Общият брой измервания е не по-малко от 30.
  3. Електрическо и магнитно поле, излъчвано от видео дисплеи и терминали.
  4. Измерване на електромагнитно поле, излъчвано от базови станции за мобилна комуникация.
  Измерванията се правят при всеки сектор, при всяка антена, на три нива спрямо стоящ човек (ниво глава, гърди и полови органи); също за обход на цялото пространство около излъчвателите, при търсенe на “горещи точки”, в най-близки жилищни и други сгради, в сградата, където са монтирани съоръженията. Измерванията се правят по стандартизирана методика.
  5. Измерване на електромагнитно поле при радарни устройства.
  Измерването включва обход на цялото пространство около локатора, включващо описване на зони с еднакъв интензитет за защита на персонала и други лица, намиращи се в зоната. Измервания се правят и за оценка на работното място в станцията, както и за проверка на уплътненията. Оценката се прави по постоянно и интермитентно излъчване, с оценка на техническите характеристики на антената.Общият брой измервания (точки) включва повече от 30 пункта, съгласно стандартна методика.
  6. Измерване на електромагнитно поле във физиотерапия,медицински козметичен център и в болнично заведение.
  Измерванията се правят при всеки излъчвател в съответния честотен обхват, като накрая оценката на експозицията върху персонала се прави по стандартна методика. За оценка на един обект се извършват не по-малко от 10 измервания по различните компоненти на полето, по различни нива и разстояния от излъчвателите, при различни режими на излъчване и в различно време на натоварване на съоръженията.НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ФИРМЕНА ЛАБОРАТОРИЯ
  Фирмената лаборатория от създаването си работи като упълномощена лаборатория от МЗ. По-късно Фирмената лаборатория бе трансформирана като Научно-изследователска и развойна с оглед решаване текущите задачи на фирмата и в същото време да дава консултации и извършва услуги на граждани, фирми и организации. Ръководител на лабораторията е д-р инж.Петър Събев, бивш преподавател в Технически университет – София и Технологичен университет, Айндховен, Холандия.
  Научно-изследователската дейност на лабораторията понастоящем е предимно в областта на изследването на процеси в промишлеността и бита, свързани със здравето на хората. Изследва се влиянието на вибрациите, ултравиолетово облъчване, облъчване с микровълни, облъчване от йонизиращото лъчение от естествери източници/ Радон-222/ и други. Тестват се нови видове горивни клетки и протонни мембрани за тях. Разработва се специална електроника за управление на процесите във водородните горивни клетки, катоконтролери и др.спомагащи за оптимизиране работните режими в тях. Изследват се и горивните процеси в плазмени водородни горелки, предназначени за рязане и заваряване на метали, твърди скали, керамика и др. Разработват се и високоефективни електролизьори с универсално приложение. Особено внимание се обръща върху приложението на водорода за отопление на сгради и в двигателите с вътрешно горене.
  От създаването си до сега Фирмената лаборатория е извършила измерване и оценка на Хигиенно-защитни зони на базовите станции на мобилните оператори – Мобилтел, Глобул и Виваком на над 1000 обекта в цялата страна. Само в София с наши Протоколи са пуснати в действие над 300 базови станции / виж.http: //gsm-anteni-sofia.net/
  «Публичен регистър на базовите станции на мобилните оператори в Софийска община”. От фирмената лаборатория бе извършен и предприватизационния ОВОС на БТК АД , където контролни измервания и оценка на ХЗЗ бяха извършени на над 1800 излъчватели на електромагнитни полета /радио и телевизионни предаватели и т.н./ на територията на цялата страна. Високият професионализъм на екипа на лабораторията и съвременната контролно-измервателна техника с която са въоръжени им определя водещо място сред фирмените лаборатории в страната.ПРОЕКТИРАНЕ И ИНЖЕНЕРИНГ 
  Първоначално проектирахме фотоволтаични електроцентрали, но поради промяна в конюнктурата в световен мащаб променихме основния си профил на дейност. Понастоящем отдела се занимава с проектиране на високо ефективни електролизьори и качествени електроди за тях. Поради постепенното изчерпване от земните недра на т.н. «фосилни» горива,като нефт, природен газ, уран, въглища и т.н. се очаква следващата спирала на човешката цивилизация да се основава на т.н. «Водородна икономика». Проектираме по заявка на клиенти и малки фотоволтаични централи, върху покриви на сгради, върху морски съдове-яхти, лодки, кораби и др. Проектантският ни отдел е с пълна проектантска правоспособност от КИИП в областта „електро“.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма МЕТРОНОМ ПС ООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.