Строителен Стандарт 0 5 0 0 0

Строителен Стандарт

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 4694 прегледа
0
  Строителен Стандарт

  Фирмата е основана през м. септември 1999 г. с предмет на дейност упражняване на независим строителен надзор.

  Със СВИДЕТЕЛСТВО № СК – 278 / 17.11.1999 г. Строителен Стандарт е оправомощен от Министъра на МРРБ да упражнява независим строителен надзор на жилищни сгради на четири и повече етажа; болници и други здравни заведения, училища, административни сгради, спортни и туристически сгради и съоръжения, ритуални сгради, културни домове, кина и театри; газопроводи, разпределителни станции и измервателни уреди; металургични заводи; строителни предприятия за нуждите на всякакъв вид строителство, в т.ч. бетонови и варови възли, бази за асфалт и други повърхностни настилки; магазини, заведения за обществено хранене и места за настаняване; Заводи за производство на алкохол; заводи, предприятия и цехове на хранително – вкусовата промишленост; благоустройствени съоръжения в населените места; електрически мрежи и централи; мини, открити рудници и кариери; подземни проводи и съоръжения; пътно строителство, улици в населените места; халета, хангари,складове, силози за готова или полуготова продукция; други видове заводи; градини,паркове и озеленяване; селскостопански сгради; хидротехнически съоръжения.

  С настъпилите промените в Закона за устройство на територията през 2003 г. и въвеждането на лицензионен режим за лицата упражняващи строителен надзор, Строителен Стандарт ЕООД кандидатства за получаване и притежава ЛИЦЕНЗ № ЛК – 000028/18.05.2004 г. да извършва оценяване съответствието на инвестиционните проекти и / или упражнява строителен надзор със срок на валидност 18.05.2009 г. издаден от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

  Със Заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройство на 30.01.2009 г. беше продължен за следващите пет години, ЛИЦЕНЗ № ЛК – 000028 / 18.05.2004 г. за извършване на оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и / или упражняване на строителен надзор със срок на валидност 18.05. 2014 г.

  Към настоящия момент за извършване дейностите по чл. 166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор дружеството притежава УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-0077/21.12.2013г. от ДНСК със срок на валидност до 21.12.2018год.

  “СТРОИТЕЛЕН СТАНДАРТ” ЕООД, притежава Удостоверение № 00259 в уверение на това, че е вписан в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно чл.23, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност.

  Обследването за енергийна ефективност на сгради има за предмет:

  идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи и системите за осигуряване на микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия;

  разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност;

  технико – икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност;

  оценка на спестените емисии въглероден диоксид в резултата на прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност.

  Сертифицирането има за предмет изчисляване на границите на класовете на енергопотребление в сградата и отразяване на енергийните характеристики на сградата в сертификат.

  Строителен Стандарт ЕООД е въвело и поддържа Система за управление на качеството според стандарта ISO 9001 : 2008 за следната дейност „ Прединвестиционни проучвания, консултански услуги в областта на строителството – комплексни оценки на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на сгради и съоръжения, изготвяне на технически паспорт”.

  Строителен Стандарт ЕООД е сертифициран от немско акредитирано лице за сертификация на системи за управляване на качеството и притежава СЕРТИФИКАТ ISO 9001 : 2001 от for you Cert GmbH.

  Строителен стандарт – ЕООД, е застрахован за “Професионална отговорност за участниците в проектирането и строителството” на обекти първа категория за консултант извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти и консултант, извършващ строителен надзор.

  Оставете коментар и рейтинг за фирма Строителен Стандарт

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.