МММ ЕООД 0 5 0 0 0

МММ ЕООД

  • Рейтинг
  • - Няма рейтинг
 • 3016 прегледа
0
  МММ ЕООД
  Фирма МММ ЕООД има основно предмет на дейност: проучвателната, проектантска и консултантска дейност в това число:
   
  1. Финансово – икономически анализи, анализи на разходи и ползи; концесионни анализи, изготвяне на апликационни форми за кандидатсване по Оперативни програми;
  2. Бизнес оценки на фирми, активи, финансови институции, финансови активи;
  3. Разработване на бизнес планове и анализи на дейността на фирмата;
  4. Оценка на въздействието върху околната среда-ОВОС, екологична оценка-ЕО, съставяне на програми за управление за отпадъци, изготяне на документация за издаване на комплексни разрешителни; оценка за степента на въздействие върху защитени зони от Натура 2000, мониторинг на биологичното разнообразие;
  5. Инженерингова дейност; предпроектни проучвания; провеждане на търгове; инвестиционно проектиране за фирми и граждани;
  6. Квалификационни и образователна курсове;
  7. Подготовка на документация за въвеждане на ISO.
   
   
  МММ ЕООД е регистрирана в СГС през 1994 г. и извършва бизнес оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели предприятия, други материални активи и фактически отношения, произведения на изкуството, архитектурни паметници на културата, финансови институции.
   
  Оказва консултантска помощ при съставяне на бизнес-планове за развитие на фирмите и икономически обосновки за отпускане на кредити, оценки за залог, оценки на финансови институции, както и оценки за въздействието върху околната среда на конкретно производство по утвърдени международни методики.
  Изготвя концесионни анализи в съответствие със Закона за концесиите на обекти на стопанска дейност, подземни богатства и др.
   
  С екип сертифицирани от МОСВ специалисти извършва оценки за въздействието върху околната среда, определя щети от минали замърсявания и др.
   
  МММ ЕООД е сертифицирана по ISO 9001 – 2000 от IQA с рег. No 041/2006 г.
   
  Фирмата работи с екип квалифицирани експерти в областта на опазването на околната среда. 
   
  Фирма МММ ЕООД е лицензирана с Лиценз: 10 501/ 2004г. за оценка на цели предприятия, машини и съоръжения, недвижимо имущество, финансови активи и финансови институции и интелектуална 
   
  Фирма "МММ" ЕООД е широка специализация в консултантската, проучвателната и проектантска дейност.
  С екип сертифицирани от МОСВ специалисти извършва оценки на въздействието върху околната среда, екологични оценки, оценки за съответствието, изготвя заявления за комплексни разрешителни, определя щети от минали замърсявания и други консултации в сферата на опазване на околната среда в съответствие с действащата в Р. България нормативна уредба. 
  В съответсвия със Закона за концесиите изготвя концесионни анализи на обекти на стопанска дейност, подземни богатства и др.
  Извършва бизнесоценки на търговски предприятия, финансови институции и финансови активи, недвижими имоти, машини и съоръжения, други нематериални активи и фактически отношения, произведения на изкуството, архитектурни паметници на културата.
  Оказва консултантска помощ при анализ на финансовото, техническото и технологично състояние на дружествата, съдейства при съставяне на бизнес-планове, икономически обосновки за външно финансиране, оценки на различни активи за финансови институции. 
   
  Управление
  Удостоверение № 504 / 26.03.2007 г. на МОСВ с елементи на оценка: „Качество на атмосферия въздух”, „Шум”, „Вибрации” „Вредни лъчения”;
  Експерти
  Специализиран състав на фирмата
  Опит на Фирма МММ ЕООД
  Има натрупан опит в: Експертни оценки на инвестиционни проекти, Концесионни анализи, Екологична част, Оценки на цели предприятия, Доклади по ОВОС и оценка на щети
  Оценители
   
  Администрация
   
  Партньори
  Фирмата работи със свои партньори и контрагенти в следните градове: Добрич, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас, Варна, Русе, Разград, В. Търново, Плевен, Враца, Видин, Хасково и др.
  Чрез два консорциума, МММ ЕООД е в делови отношения за иработване на инвестиционните проекти за изграждане на ВиК системите в едно с ПСОВ на с. Крупник и гр. Симитли, община Симитли и за рехабилитация на депо за ТБО на гр. Бяла Слатина.
   
  Членство
  Асоциацията на Българските Оценители
  Камара на независимите оценители в България
  Българската асоциация на управленските консултантски организации

  Оставете коментар и рейтинг за фирма МММ ЕООД

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Спонсорирани фирми

  Claim This Listing ?

  Моля, попълнете полетата, за да добавите Вашата фирма.

  Enter your full name.
  Enter your email address, this is where we will send you a response for your claim.
  Enter your phone number (optional)
  You are currently claiming the following listing
  Please enter a message and provide us more details about your business and why you would like to claim this listing.